O mnie

Elżbieta Mączyńska – profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej; od grudnia 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, także Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Autorka, współautorka i redaktor naukowy ok. 200 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Źródło: zk@pte.pl

 

Działalność:
Zainteresowania naukowe prof. Elżbiety Mączyńskiej dotyczą problematyki finansów przedsiębiorstw. Z tą dziedziną wiedzy wiąże się wybór specjalizacji ekonometrycznej, temat pracy magisterskiej (pt. Koncentracja produkcji a koszty na przykładzie przemysłu drzewnego), doktorskiej (pt. Rola amortyzacji w reprodukcji środków trwałych) oraz habilitacyjnej (pt. Procesy odtwarzania i modernizacji środków trwałych w przemyśle w warunkach postępu naukowo-technicznego).
Realizowane do początku lat 90-tych pracach badawczych, dydaktycznych i eksperckich koncentrowały się na finansach przedsiębiorstw, zwłaszcza na metodyce wyceny ich wartości, oceny kondycji ekonomiczno-finansowej, a także na metodyce oceny efektywności inwestycji. Tematyka ta znajduje swoje odzwierciedlenie w większości publikacji, przede wszystkim w wydanej w 2005 roku książce „Wycena przedsiębiorstw”. W zakresie teorii przedsiębiorstwa prof. Mączyńska zajmowała się także opracowywaniem modeli wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem bankructw przedsiębiorstw. Badania pt. „Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania” realizowane w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w ramach grantu KBN znalazły szerokie zastosowanie w praktyce gospodarczej. Modele te są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa dla samooceny kondycji oraz firmy specjalistyczne.
Istotny wpływ na poszerzenie obszaru badawczego o kwestie makroekonomiczne miało podjęcie w 1990 roku pracy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Prowadzone przez INE PAN pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Mujżela projekty badawcze obejmowały wieloprzekrojowe badania dotyczące transformacji ustrojowej, w tym badania na temat 500 największych przedsiębiorstw w Polsce oraz prowadzone w ramach grantu KBN badania nt. „Przedsiębiorstwa w procesie transformacji”. W czerwcu 1994 roku prof. Mączyńska została powołana przez premiera RP do Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Przez cały okres funkcjonowania rady pełniła funkcję jej sekretarza naukowego. Przygotowywane przez RSSG raporty (opublikowano ich ponad 50) dotyczyły kluczowych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i międzynarodowych.
Współredagowanie i współautorstwo tych raportów wymagało istotnego poszerzenia zainteresowań badawczych. Dlatego też powołanie w skład Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej było swego rodzaju przełomem w działalności naukowo-badawczej, sprzyjającej pogłębianiu wiedzy teoretycznej i empirycznej oraz weryfikowaniu i ugruntowywaniu poglądów, w tym dotyczących kluczowych problemów gospodarczych.
Duży wpływ na poszerzenie zainteresowań badawczych miało powierzenie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne funkcji kierownika odbywającego się w Niemczech dwutygodniowego seminarium na temat społecznej gospodarki rynkowej, w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (Das Gesamteuropäische Studienwerk e.V. – GESW, Vlotho). Funkcję tę prof. Mączyńska pełni do dzisiaj. Coroczne seminarium prowadzone jest w języku niemieckim, dotyczy przede wszystkim teorii ordo liberalnej i stało się dodatkowym bodźcem do poszerzania obszaru badawczego o problematykę modeli ustroju gospodarczego. Doświadczenia te znalazły odzwierciedlenie w publikacjach i przekładach z języka niemieckiego tekstów źródłowych, a także w tematyce wykładów prowadzonych przez prof. Mączyńską, w tym także w Niemczech.

Raporty:
Przykładem wykorzystania w praktyce badań prof. Mączyńskiej jest zastosowanie modeli dyskryminacyjnych w ratingu przedsiębiorstw i ocenie ich kondycji. Modele te zostały opracowane w ramach grantu autorskiego KBN nr 1 H02C 029 na temat: Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania. Obecnie stosują je nie tylko przedsiębiorstwa dla samooceny kondycji, ale także specjalistyczne firmy, takie jak m.in. Biuro Informacji Kredytowej (w ocenie zdolności kredytowej kredytobiorców) oraz Fundusz Ochrony Środowiska (w ratingu i ocenie zasadności przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska). Na wdrażanie wyników badań naukowych były też ukierunkowane prace prowadzone przez prof. Mączyńską w ramach RSSG. Ich wyniki opublikowane zostały w następujących raportach RSSG:

 • Blaski i cienie rządowego programu „Strategia dla Polski”. Warszawa 1994, Raport nr 1.
 • Reforma centrum – kierunki, zagrożenia, warianty, motywy. Warszawa 1994, Raport nr 2.
 • Komercjalizacja i prywatyzacja – synergia czy konflikt. Warszawa 1994 – Raport nr 3.
 • Gospodarka i monopole energetyczne. Warszawa 1994, Raport nr 4.
 • Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężyć? Warszawa 1995, Raport nr 5.
 • Strategiczne problemy polityki transportowej. Warszawa 1995, Raport nr 6.
 • Gospodarka w konstytucji. Warszawa 1995, Raport nr 7.
 • Negocjacyjny mechanizm płac. Warszawa 1995r., Raport nr 8.
 • Reforma systemu emerytalno-rentowego. Warszawa 1995, Raport nr 9.
 • Polityka przemysłowo- strukturalna. Warszawa 1995, Raport nr 10.
 • Blaski i cienie rządowego programu „Strategia dla Polski”. Warszawa 1995, Raport Specjalny.
 • Inflacja. Dostosowania i tłumienie. Warszawa 1996, Raport nr 12.
 • Podstawy trwałego wzrostu gospodarczego i służące temu polityki. Warszawa 1997, Raport nr 13.
 • Polityka handlowa. Zakres i formy protekcjonizmu. Warszawa 1996, Raport nr 14.
 • Stan i perspektywy przemysłu węglowego w Polsce. Warszawa 1996, Raport nr 15.
 • NBP. Podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa. Warszawa 1996, Raport nr 16.
 • Zasady i drogi restrukturyzacji rolnictwa, Warszawa 1996, Raport nr 17.
 • Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne. Warszawa 1996, Raport nr 18.
 • Polityka regionalna. Warszawa 1996, Raport nr 20.
 • Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm? Warszawa 2003, Raport nr 22.
 • Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy. Tłumienie bezrobocia i poprawa warunków bytowych ludności (rozwiązane i nierozwiązane problemy strategiczne gospodarczej integracji z Unią Europejską). Warszawa 1997, Raport nr 23.
 • Reforma systemu emerytalnego w Polsce. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Warszawa 1997, Raport nr 24.
 • Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce. Warszawa 2005, Raport nr 26.
 • Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. Warszawa 1998, Raport nr 27.
 • Inwestycje i oszczędności. Znaczenie, statystyka, poziom i perspektywy. Warszawa 1997, Raport nr 28.
 • Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania. Warszawa 1997, Raport nr 29.
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej. Warszawa 1997, Raport nr 30.
 • Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian. Warszawa 2005, Raport nr 31.
 • Polska 2010. Długookresowa strategia rozwoju. Warszawa 1998, Raport nr 32.
 • Sektor finansowy w gospodarce polskiej. (Stan i perspektywy w obliczu integracji europejskiej). O średniookresowej strategii finansowej. Warszawa 1998, Raport nr 33.
 • Pro wzrostowa polityka strukturalna państwa. Warszawa 2004, Raport nr 34.
 • Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym. Wnioski dla polityki ekonomicznej. Warszawa 1999, Raport nr 35.
 • System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. Warszawa 1999, Raport nr 36.
 • System ochrony zdrowia. Kontrowersje i dylematy. Warszawa 2004, Raport nr 37.
 • Wieś i rolnictwo. Wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 1999, Raport nr 38.
 • RSSG o wzroście gospodarczym. Warszawa 2001, Raport nr 39.
 • Reforma rynku pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy? Warszawa 2001, Raport nr 40.
 • Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 2002, Raport nr 41.
 • Reprywatyzacja. Stanowisko RSSG w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji. Warszawa 1999, Raport nr 43.
 • Tempo wzrostu gospodarki światowej. Implikacje dla Polski. Warszawa 2004, Raport nr 44.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy. Warszawa 2004, Raport nr 47.
 • Finanse publiczne w szansach i zagrożeniach wzrostu gospodarki Polski. Warszawa 2001, Raport nr 48.
 • Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa. Warszawa, 2002, Raport nr 49.
 • Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce. Warszawa 2004, Raport nr 50.