O mnie

 

Elżbieta Mączyńska – polska ekonomistka, profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH), kierownik studiów podyplomowych „Wycena Nieruchomości”[i], organizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2005-2020)[ii].

Redaktor naczelna oraz członek Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Ekonomista”[iii], wydawanego przez PTE i PAN. Przewodnicząca Rady Naukowej kwartalnika Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”[iv]. Członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”, wydawanego przez SGH oraz członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „International Journal of Sustainable Economy” (IJSE), Inderscience Publishers Editorial Office, UK.

Od 1998 r. kierownik corocznego, polsko-niemieckiego seminarium na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej, początkowo dwutygodniowego, odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho, a od 2017 r. tygodniowego, odbywającego się w Ełku w filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (od 2010 r.)[v].

Przewodnicząca Rady Programowej X Kongresu Ekonomistów Polskich (2019)[vi], IX Kongresu Ekonomistów Polskich (2013)[vii] i VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (2007)[viii], redaktor naukowy oraz współautor materiałów kongresowych.

Przewodnicząca Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki (2013-2015).

Członek powołanego w 2012 roku i funkcjonującego do 2014 roku Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

W latach 1994-2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.

Źródło: zk@pte.pl

 

Działalność:
Zainteresowania naukowe prof. Elżbiety Mączyńskiej dotyczą problematyki finansów przedsiębiorstw. Z tą dziedziną wiedzy wiąże się wybór specjalizacji ekonometrycznej, temat pracy magisterskiej (pt. Koncentracja produkcji a koszty na przykładzie przemysłu drzewnego), doktorskiej (pt. Rola amortyzacji w reprodukcji środków trwałych) oraz habilitacyjnej (pt. Procesy odtwarzania i modernizacji środków trwałych w przemyśle w warunkach postępu naukowo-technicznego).
Realizowane do początku lat 90-tych pracach badawczych, dydaktycznych i eksperckich koncentrowały się na finansach przedsiębiorstw, zwłaszcza na metodyce wyceny ich wartości, oceny kondycji ekonomiczno-finansowej, a także na metodyce oceny efektywności inwestycji. Tematyka ta znajduje swoje odzwierciedlenie w większości publikacji, przede wszystkim w wydanej w 2005 roku książce „Wycena przedsiębiorstw”. W zakresie teorii przedsiębiorstwa prof. Mączyńska zajmowała się także opracowywaniem modeli wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem bankructw przedsiębiorstw. Badania pt. „Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania” realizowane w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w ramach grantu KBN znalazły szerokie zastosowanie w praktyce gospodarczej. Modele te są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa dla samooceny kondycji oraz firmy specjalistyczne.
Istotny wpływ na poszerzenie obszaru badawczego o kwestie makroekonomiczne miało podjęcie w 1990 roku pracy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Prowadzone przez INE PAN pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Mujżela projekty badawcze obejmowały wieloprzekrojowe badania dotyczące transformacji ustrojowej, w tym badania na temat 500 największych przedsiębiorstw w Polsce oraz prowadzone w ramach grantu KBN badania nt. „Przedsiębiorstwa w procesie transformacji”. W czerwcu 1994 roku prof. Mączyńska została powołana przez premiera RP do Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Przez cały okres funkcjonowania rady pełniła funkcję jej sekretarza naukowego. Przygotowywane przez RSSG raporty (opublikowano ich ponad 50) dotyczyły kluczowych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i międzynarodowych.
Współredagowanie i współautorstwo tych raportów wymagało istotnego poszerzenia zainteresowań badawczych. Dlatego też powołanie w skład Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej było swego rodzaju przełomem w działalności naukowo-badawczej, sprzyjającej pogłębianiu wiedzy teoretycznej i empirycznej oraz weryfikowaniu i ugruntowywaniu poglądów, w tym dotyczących kluczowych problemów gospodarczych.
Duży wpływ na poszerzenie zainteresowań badawczych miało powierzenie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne funkcji kierownika odbywającego się w Niemczech dwutygodniowego seminarium na temat społecznej gospodarki rynkowej, w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (Das Gesamteuropäische Studienwerk e.V. – GESW, Vlotho). Funkcję tę prof. Mączyńska pełniła do 2016 roku. Coroczne seminarium prowadzone było w języku niemieckim, dotyczy przede wszystkim teorii ordoliberalnej i stało się dodatkowym bodźcem do poszerzania obszaru badawczego o problematykę modeli ustroju gospodarczego. Doświadczenia te znalazły odzwierciedlenie w publikacjach i przekładach z języka niemieckiego tekstów źródłowych, a także w tematyce wykładów prowadzonych przez prof. Mączyńską, w tym także w Niemczech.

 

 

Projekty badawcze:

Kierownik wielu projektów badawczych, m.in.:

 • Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004–2012 – koszty transakcyjne dochodzenia prawa z umów, grant NCN realizowany w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w 2014 r.
 • Efektywność postępowań upadłościowych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Grant N N112 180739, badania prowadzone w okresie 3 listopada 2010 – 2 listopada 2012.
 • Przesłanki i bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce – skala, przyczyny, przeciwdziałanie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, badania prowadzone w latach 2004–2006.
 • Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania, Grant KBN – 1 H02C 029 18, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, badania prowadzone w okresie 1 marca 2000 – 31 grudnia 2002.

Publikacje:

Pani Profesor Elżbieta Mączyńska jest autorką około 300 publikacji, m.in. (więcej w zakładce „Publikacje„):

 1. Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019.
 2. Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Konrada Adenauera 2019 http://prezes.pte.pl/avada_portfolio/spoleczna-gospodarka-rynkowa-a-wartosci-europejskie-red-elzbieta-maczynska-piotr-pysz-konrad-adenauer-stiftung-polskie-towarzystwo-ekonomiczne-warszawa-2019/.
 3. Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2018 http://prezes.pte.pl/avada_portfolio/spoleczna-gospodarka-rynkowa-polska-i-integracja-europejska-red-e-maczynska-p-pysz-polskie-towarzystwo-ekonomiczne-fundacja-konrada-adenauera-warszawa-2018/.
 4. Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2017 http://prezes.pte.pl/avada_portfolio/etyka-ekonomia-strone-nowego-paradygmatu-red-e-maczynska-j-sojka-polskie-towarzystwo-ekonomiczne-warszawa-2017/.
 5. Ochrona praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Jacek Gołaczyński, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2017   http://prezes.pte.pl/avada_portfolio/ochrona-praw-wierzycieli-polsce-red-j-golaczynski-e-maczynska-polskie-towarzystwo-ekonomiczne-warszawa-2017/.
 6. Elżbieta Mączyńska: Inkluzywność jako cecha ładu społeczno-gospodarczego, w: Ekonomia przyszłości, red. nauk. M. Bałtowski, Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
 7. Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 8. Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska: Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 9. Elżbieta Mączyńska: Zagrożenia. Sekularna stagnacja, w: Raport Krajowej Izby Gospodarczej: Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040, cz. I, Warszawa 2015.
 10. Elżbieta Mączyńska: Co nam przeszkadza? Zapracowanie, w: Raport Krajowej Izby Gospodarczej: Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040, cz. I, Warszawa 2015.
 11. Elżbieta Mączyńska: Inkluzywna gospodarka, w: Raport Krajowej Izby Gospodarczej: Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040, cz. II, Warszawa 2015.
 12. Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, PTE, Warszawa 2015.
 13. Economics for the Future: Fundamental Issues in Economic Theory and Practice, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, PTE, Warszawa 2015.
 14. Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomiki i praktyki gospodarczej, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, PTE, Warszawa 2014.
 15. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz: Liberalismus – Neoliberalismus – Ordoliberalismus. Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 2014; April.
 16. Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, red. nauk. E. Mączyńska, J. Michałek i J. Niżnik, Warszawa 2013.
 17. Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Oficyna SGH, Warszawa 2013.
 18. Elżbieta Mączyńska: Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, (w:) Polska Myśl Strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, Biuletyn PTE nr 2 (52) kwiecień 2011, PTE, Warszawa 2011.
 19. Elżbieta Mączyńska: Bankruptcies of Enterprises and the Owner’s Supervision, w: “The Economy and Economics after Crisis”, Berliner Wirtschaftsverlag, Berlin 2011.
 20. Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, red. nauk. E. Mączyńska i J. Wilkin, PTE, Warszawa 2010.
 21. Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 22. Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Zbigniew Messner, Warszawa 2010.
 23. Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz, Warszawa 2010.
 24. Meandry upadłości przedsiębiorstw, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, SGH, Warszawa 2009.
 25. Polska transformacja i jej przyszłość, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, PTE, Warszawa 2009.
 26. Co ekonomiści myślą o przyszłości, red. nauk. J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki, PTE, Komitet Prognoz PAN, Warszawa 2009.
 27. Poland’s transition and its future, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, PTE, Warszawa 2009.
 28. O kształtowaniu ładu gospodarczego; red. nauk. E. Mączyńskiej i Z. Sadowskiego, PTE , Warszawa 2008.
 29. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, SGH, Warszawa 2008.
 30. Mączyńska, M. Zawadzki: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2, 2006.
 31. Elżbieta Mączyńska: Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, SKwP Warszawa 2005.
 32. Zagrożenie upadłością, Materiały i Prace IFGN, Tom XCIII, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, SGH, Warszawa 2005.
 33. Społeczna gospodarka rynkowa, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, PTE, Warszawa 2003.
 34. Mączyńska, M. Prystupa: Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2003.
 35. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Tom I i II, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, DiG, Warszawa 2001.
 36. Elżbieta Mączyńska: Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar, w: VII Kongres Ekonomistów Polskich T. IV. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, PTE, Bellona, Warszawa 2001.
 37. Elżbieta Mączyńska: Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, w: Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, red. J. Mujżel, Poltext, Warszawa 1997.
 38. Elżbieta Mączyńska: Problemy funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej w warunkach transformacji, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, praca zbiorowa pod kier. nauk. M. Belki, W. Trzeciakowskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 39. Raporty Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG), publikowane w latach 1994–2005.

Raporty:
Przykładem wykorzystania w praktyce badań prof. Mączyńskiej jest zastosowanie modeli dyskryminacyjnych w ratingu przedsiębiorstw i ocenie ich kondycji. Modele te zostały opracowane w ramach grantu autorskiego KBN nr 1 H02C 029 na temat: Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania. Obecnie stosują je nie tylko przedsiębiorstwa dla samooceny kondycji, ale także specjalistyczne firmy, takie jak m.in. Biuro Informacji Kredytowej (w ocenie zdolności kredytowej kredytobiorców) oraz Fundusz Ochrony Środowiska (w ratingu i ocenie zasadności przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska). Na wdrażanie wyników badań naukowych były też ukierunkowane prace prowadzone przez prof. Mączyńską w ramach RSSG. Ich wyniki opublikowane zostały w następujących raportach RSSG:

 • Blaski i cienie rządowego programu „Strategia dla Polski”. Warszawa 1994, Raport nr 1.
 • Reforma centrum – kierunki, zagrożenia, warianty, motywy. Warszawa 1994, Raport nr 2.
 • Komercjalizacja i prywatyzacja – synergia czy konflikt. Warszawa 1994 – Raport nr 3.
 • Gospodarka i monopole energetyczne. Warszawa 1994, Raport nr 4.
 • Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężyć? Warszawa 1995, Raport nr 5.
 • Strategiczne problemy polityki transportowej. Warszawa 1995, Raport nr 6.
 • Gospodarka w konstytucji. Warszawa 1995, Raport nr 7.
 • Negocjacyjny mechanizm płac. Warszawa 1995r., Raport nr 8.
 • Reforma systemu emerytalno-rentowego. Warszawa 1995, Raport nr 9.
 • Polityka przemysłowo- strukturalna. Warszawa 1995, Raport nr 10.
 • Blaski i cienie rządowego programu „Strategia dla Polski”. Warszawa 1995, Raport Specjalny.
 • Inflacja. Dostosowania i tłumienie. Warszawa 1996, Raport nr 12.
 • Podstawy trwałego wzrostu gospodarczego i służące temu polityki. Warszawa 1997, Raport nr 13.
 • Polityka handlowa. Zakres i formy protekcjonizmu. Warszawa 1996, Raport nr 14.
 • Stan i perspektywy przemysłu węglowego w Polsce. Warszawa 1996, Raport nr 15.
 • NBP. Podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa. Warszawa 1996, Raport nr 16.
 • Zasady i drogi restrukturyzacji rolnictwa, Warszawa 1996, Raport nr 17.
 • Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne. Warszawa 1996, Raport nr 18.
 • Polityka regionalna. Warszawa 1996, Raport nr 20.
 • Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm? Warszawa 2003, Raport nr 22.
 • Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy. Tłumienie bezrobocia i poprawa warunków bytowych ludności (rozwiązane i nierozwiązane problemy strategiczne gospodarczej integracji z Unią Europejską). Warszawa 1997, Raport nr 23.
 • Reforma systemu emerytalnego w Polsce. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Warszawa 1997, Raport nr 24.
 • Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce. Warszawa 2005, Raport nr 26.
 • Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. Warszawa 1998, Raport nr 27.
 • Inwestycje i oszczędności. Znaczenie, statystyka, poziom i perspektywy. Warszawa 1997, Raport nr 28.
 • Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania. Warszawa 1997, Raport nr 29.
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej. Warszawa 1997, Raport nr 30.
 • Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian. Warszawa 2005, Raport nr 31.
 • Polska 2010. Długookresowa strategia rozwoju. Warszawa 1998, Raport nr 32.
 • Sektor finansowy w gospodarce polskiej. (Stan i perspektywy w obliczu integracji europejskiej). O średniookresowej strategii finansowej. Warszawa 1998, Raport nr 33.
 • Pro wzrostowa polityka strukturalna państwa. Warszawa 2004, Raport nr 34.
 • Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym. Wnioski dla polityki ekonomicznej. Warszawa 1999, Raport nr 35.
 • System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. Warszawa 1999, Raport nr 36.
 • System ochrony zdrowia. Kontrowersje i dylematy. Warszawa 2004, Raport nr 37.
 • Wieś i rolnictwo. Wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 1999, Raport nr 38.
 • RSSG o wzroście gospodarczym. Warszawa 2001, Raport nr 39.
 • Reforma rynku pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy? Warszawa 2001, Raport nr 40.
 • Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 2002, Raport nr 41.
 • Reprywatyzacja. Stanowisko RSSG w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji. Warszawa 1999, Raport nr 43.
 • Tempo wzrostu gospodarki światowej. Implikacje dla Polski. Warszawa 2004, Raport nr 44.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy. Warszawa 2004, Raport nr 47.
 • Finanse publiczne w szansach i zagrożeniach wzrostu gospodarki Polski. Warszawa 2001, Raport nr 48.
 • Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa. Warszawa, 2002, Raport nr 49.
 • Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce. Warszawa 2004, Raport nr 50.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.